به مناسبت هفته بهزیستی ودردومین روز ازاین هفته رئیس بهزیستی راور به همراه کارکنان با فرماندار شهرستان دیدار وگفت وگو نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار با قرزارع رئیس بهزیستی راور ضمن تشریح عملکرد بهزیستی گفت: فعالیتها وما موریتهای بهزیستی ازنوع تخصصی می باشد وبیشتر خدمات واقدامات برمبنای طرح های پیشگیرانه وسلامت محور قرار گرفته است
درادامه حسن میرصادقی فرماندار راور ضمن تبریک هفته بهزیستی ، ماموریتهای سازمان بهزیستی را بسیار حسا س وخطیر توصیف نمود وگفت : نقش اصلی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برعهده بهزیستی می باشد
ایشان در ادامه  گفت : اگردرحوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در تمامی زمینه ها به ویژه پیشگیری از آسیبهای  اجتماعی موفقیتی کسب گردد از مقابله ودرمان بسیار کار ساز تر است
فرماندار راور کاهش آسیبها ومعضلات اجتماعی را منوط به حل مسائل ومشکلات سازمان بهزیستی ازجمله تامین نیروی تخصصی وداشتن اعتبار کافی توصیف نمود