فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در دومین روز از اولین نشست منطقه ای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با اشاره به آسیبهای اجتماعی و ارد شده بر کودکان و نوجوانان از جمله خرید و فروش کودکان ، فروش اعضاء کودکان و مشارکت دادن آنان در قاچاق مواد مخدر در دنیای امروز گفت: صدای شیون کودکان دچار انواع آسیبهای اجتماعی را آلودگی های صوتی ناشی ازمدرنیزه شدن وپرداخت به زندگی مادی و ماشینی در خود محوو خاموش نموده است.

سردار رضا بنی اسدی فر با اشاره به اهمیت دوران کودکی گفت : برای حمایت از کودکان لازم است که سازمان بهزیستی در سطوح شهرستانها به امکانات و منابع کافی تجهیز شود و مورد حمایت قاطبه  مردم قرار گیرد.
ایشان پرداختن به کودکان و نوجوانان را که زیر بنای فردای جامعه هستند مهمتر از مدرسه سازی و مسجدسازی ذکر کردو گفت : بهتر است  خیرین مدرسه ساز و مسجد ساز به سمت ساماندهی کودکان و حمایت مادی و معنوی از این گروه هدایت شوند.
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در خاتمه بر مهارت آوری و آموزش شیوه های فرزند پروری ، مهارتهای قاطعیت و تصمیم گیری و حل مساله برای خانواده و فرزندان تاکید نمود و گفت : باید از طریق جامعه ، نهادهای خانواده و آموزشی به تقویت مهارتهای زندگی در کودکان و خانواده توجه بیشتری  شود.