به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده با حضور در جمع پرسنل حوزه پشتیبانی و منابع انسانی گفت : همکاری ، همراهی در انجام امور سازمانی از عوامل موفقیت است و دوری از یکدیگر باعث کاهش عملکرد سازمانی می شود و برگزاری این جلسات هم اندیشی با هدف تعامل و همکاری بیشتر در فضایی صمیمانه طراحی شده است.

عباس صادق زاده ، ضمن تشکر از قدردانی ویژه از خدمات معاون و پرسنل حوزه پشتیبانی و منابع انسانی ، برنامه ریزی عالمانه مالی ، شفاف سازی و قانون مداری از اصول این حوزه دانست و اظهار داشت : نظم و انضباط مالی و اداری بیش از همه بخش های سازمان دراین بخش معنا و تبلور می یابد.
وی با تاکید بر برنامه ریزی عالمانه مالی و شفاف سازی گفت : نظارت و کنترل بر ساختارهای اداری و مالی ، ادارات بهزیستی سراسر استان از دیگر وظایف شما است و بی شک برنامه ریزی و شفاف سازی می تواند زمینه های کنترل و نظارت صحیح و فراگیر را فراهم نماید.
مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی : حمایت از همکاران حوزه تخصصی در سراسر استان وظیفه سازمانی حوزه پشتیبانی است.
مهدی نخعی با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه پشتیبانی و منابع انسانی گفت : اصلاح فرآیندها در موضوعاتی چون اسناد و قرار دادها در دستور کار قرار گرفته است .
ایشان حمایت از همکاران در سراسر استان را از وظایف ذاتی حوزه پشتیبانی دانست و یادآور شد آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل از دیگر اقدامات شاخص این می باشد.
در ادامه کارشناسان دفاتر ، حسابداری ، بودجه ، فنی و مهندسی ، امور اداری ، بیمه و حقوقی ضمن تشریح برنامه کاری نظرات و پیشنهادات مربوطه را مطرح نمودند.