عباس صادق زاده با حضور در حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری با معاون و کارشناسان این حوزه دیدار وگفتگو  کرد: دراین  دیدار مدیرکل بهزیستی نگاه حاکم بر حوزه معاونت را متفاوت و تخصصی تر از گذشته توصیف نمود و گفت : تفکر پیشگیرانه به برنامه های شایسته و ساختارمند شدن حوزه منجر شده است .

ایشان با تاکید برشفاف نمودن و بهینه سازی خدمات پیشگیرانه اظهار داشت : این تفکر نیازمند برنامه های هدفمند ، زمانبندی شده ، قابل اندازه گیری و قابل سنجش است.
عباس صادق زاده رصد اقدامات گذشته  در مباحث پیشگیری را ضروری دانست و گفت با رصد کردن گذشته تفکر پیشگیرانه و خدمات ارائه شده میتوان با ترسیم خط سیر تاریخی فراز و فرودها و فرصتها و چالش ها را استخراخ کرد و براین مبنا توشه راه آینده را علمی تر ترسیم نمود.
معاون امور توسعه پیشگیری :
سنجش فرصت ها و چالشهای موجود در  مسیر حرکت پیشگیرانه در سال 94 مبنای برنامه ریزی سال آینده است .
دکتر موسی دریجانی در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه پیشگیری گفت : سنجش فرصت ها و چالش های موجود در مسیر حرکت پیشگیرانه در سال 94 مبنای برنامه ریزی سال آینده است .
وی در ادامه گفت : انعقاد تفاهم نامه فی مابین بهزیستی و آموزش و پرورش در اجرای طرح مهارتهای بیش از ازدواج ، تفاهم با دادگستری در اجرای طرح پیشگیری از طلاق  ، انعقاد تفاهم نامه در طرح های بینایی سنجی ، غربالگری شنوایی و ژنتیک و ساماندهی مراکز ترک اعتیاد از اقدامات خاص حوزه پیشگیری می باشد.
در ادامه کارشناسان دفاتر مشاوره ، پیشگیری از آسیبها ، پیشگیری از معلولیتها و درمان و پیشگیری از اعتیاد ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده به بیان دیدگاه و نظرات سازمانی خود پرداختند.