مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : حضور یک کارشناس توانبخشی در پارکهای توانبخشی برای ارائه خدمات مشاوره به افراد پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده در حاشیه جلسه آموزش شبکه سازی در برنامه CBR در دیدار با رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی دفتر توانمند سازی معلولین و کارشناس مسول پلاک خودرو سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ضرورت توسعه خدمات از طریق برنامه CBR گفت : توسعه و گسترش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه نیازمند فراهم کردن زیر ساخت ها می باشد.

وی گسترش توانبخشی به ویژه توانبخشی مبتنی بر جامعه در بطن سازمانها و مراکز دولتی را ضروری دانست و افزود : توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) فرصتی است که نگاه بین دولت و مردم را به یکدیگر پیوند می دهد.

صادق زاده با بیان اینکه توانبخشی در جامعه باید به بهزیستی در جامعه ارتقاء  داده شود تصریح کرد: ایده پردازی و حرکت به سمت ظرفیت های جدید ملی و بین المللی برای تحقق اهداف توانبخشی مبتنی بر جامعه  ضرورتی انکار ناپذیر است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در تشریح اجرایی شدن ایده پارک های توانبخشی در شهرستانهای سیرجان- کرمان و زرند گفت : زیر ساخت برای راه اندازی این پارکها توسط شهرداری ها فراهم می شود.

صادق زاده با بیان اینکه پارکهای توانبخشی به وسایل خاص توانبخشی برای معلولین ، سالمندان و افراد نزدیک به سن سالمندی تجهیز می شوند تصریح کرد :همچنین حضور یک کارشناس توانبخشی در پارکهای توانبخشی برای ارائه خدمات مشاوره به افراد پیش بینی شده است.

علی مشیری رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی کشور  با توصیف نمودن بهزیستی استان کرمان  به عنوان یکی از مراکز خوشنام بهزیستی گفت : بهزیستی کرمان سابقه دیرینه در پرداختن به توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR به ویژه در طرح افاغنه دارد.

وی اظهار داشت : مدل های اجرا شده در کرمان نه تنها باعث کاهش هزینه بلکه به جذب مشارکت در اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه منجر شده است

وی در ادامه بر تلفیق ظرفیتهای موجود در حوزه های تخصصی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد و گفت : با تلفیق ظرفیتهای اجتماع محور که در محلات در حال اجراست می توان برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه CBR را فراگیر نمود.

.

لازم به ذکر است هم زمان با برگزاری دوره آموزشی شبکه سازی در برنامه CBR برای بیش از 50 نفر از کارشناسان و تسهیگران ، نحوه اجرای این برنامه در شهر کرمان نیز پایش شد