عباس صادق زاد مدیرکل بهزیستی استان کرمان در تحلیل مسائل حوزه اجتماعی گفت : تصور اینکه مشکلات اجتماعی از گروه مسائل غیر عادی جوامع می باشند و تنها در کشور ما وجود خارجی دارند ، تصوری بیهوده است و به شدت این تصور را رد می نماییم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان آسیب ها و نابهنجاری های اجتماعی را دارای پیشینه تاریخی و جهانی دانست و گفت : آسیبهای اجتماعی مختص کشور ، قاره یا منطقه خاصی از جهان نیست ضمن اینکه مشکلات اجتماعی هم زاد با بشر است اما آنچه که مهم است مدیریت نمودن مسائل اجتماعی است
وی در ادامه گفت اگر دولت ها مسائل اجتماعی را درست مدیریت نمایند رفاه اجتماعی تبلورمی آید در غیر اینصورت بروز و شیوع ناهنجاری ، کجروی و آسیب اجتماعی اجتناب ناپذیرمی باشد .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان به توصیف وضعیت مسائل اجتماعی در ایران پرداخت و گفت : درحال حاضر آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران متنوع تر و در شت تر از توان و ظرفیت های موجود می باشند چرا که نداشتن برنامه در مواجهه با مسائل اجتماعی ، چنین تصویری را برجامعه رقم زده است.
عباس صادق زاده برخورد قهری و امنیتی با مسائل اجتماعی را برخوردی ریشه ای و طبیعی ندانست و گفت : برنامه ها و برخوردهای امنیتی درمسائل اجتماعی ، فرهنگی پاسخگو نیست.
ایشان داشتن برنامه برای مدیریت کردن مسائل اجتماعی و پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی را مستلزم داشتن برنامه نویس دانست و گفت : همانگونه که برای سلامت جسم و مهندسی مسائل عمرانی و فیزیکی به تخصص نیاز داریم برای سلامت اجتماعی باید متخصصین علوم اجتماعی به این حوزه ورود نمایند.
عباس صادق زاده اظهار داشت : وظیفه دولت است که با پرهیز از نگرش صرفاً عمرانی – اقتصادی و مدیریت احساسی ، به مسائل حوزه اجتماعی نگاه نمایدو بدیهی است بهزیستی بعنوان یکی از مهمترین سازمانهای دولتی متولی مسائل اجتماعی ، سکان دار این وظیفه خطیر می باشد که  بدون نگرش اجتماعی سایر بخشهای دولتی ، اجرایی شدن این وظیفه مهم ممکن نیست
مدیرکل بهزیستی در خاتمه یادآور شد : مدیرت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باید بر مبنای مشارکت مردم طراحی و اجرایی شود و برای به انجام رساندن این مدیریت علاوه برهم افزایی بخش دولتی و غیر دولتی برخورداری از نگاه اجتماع محور لازم است.