بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مدیرکل و اعضاء شورای معاونین با حضور در غرفه بهزیستی در سامانه ارتباط مردم با دولت ضمن دیدار با کارشناسان مستقر در این سامانه  از نزدیک روند پاسخگویی به درخواستهای مردم را بررسی نمودند.

درجریان این بازدید رئیس ستاد پذیرش و هماهنگی ارتباطات مردمی بهزیستی ، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: این غرفه از یکشنبه 19 اردیبهشت ماه آماده سازی و فعال شده است که در سه شیفت کاری تا ساعت 23 شب و در هر شیفت 3 نفر شامل معاونین و کارشناسان درغرفه ، پاسخگوی درخواستهای فوری و اضطراری مرتبط با بهزیستی می باشند.
فاطمه صمدی در ادامه گفت تاکنون 398 نامه با شرایط فوری و اضطراری به این غرفه ارجاع و پیگیری و پاسخگویی در دست اقدام می باشد .
ملیحه آقای محمدی سر گروه تیم فنی نیز با ارائه گزارشی به مدیرکل و اعضاء شورای معاونین، گفت : در هر شیفت 10 کارشناس فنی و در مجموع 30 نفر پاسخگوی درخواستهای تلفنی مردم می باشند.
وی در تشریح فرآیند پاسخگویی گفت : درخواستهای تلفنی مردم با 111 در نرم افزار مربوطه ثبت و سپس برای بررسی و تفکیک به بخش پیک امید ارسال و پیک امید به تناسب موضوع درخواستهای فوری و اضطراری را بین غرفه ها توزیع می نماید.ملیحه آقا محمدی همچنین گفت : سه کارشناس از بهزیستی  در بخش پردازش عهده دار تفکیک و ارجاع نامه ها را برعهده دارند.
در ادامه این بازدید ،عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، ضمن تشکر از کارشناسان اعزام شده به سامانه در  بخش های پردازش ، پاسخگویی و غرفه در سخنانی گفت : پاسخگویی و پردازش درخواستهای مردمی باید حرفه ای مدیریت شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان درادامه گفت : باتوجه به سوابق بهزیستی در رسیدگی و پاسخگویی به نیازها و درخواستهای اقشار محروم ، معلول و آسیب پذیر اجتماع بنابراین شناسایی و تفکیک نیازهای واقعی و اولویت دار، روند پاسخگویی به مردم را سرعت می بخشد.