در جریان اولین نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : نه فقط در موضوع کودکان و نوجوانان بلکه در تمامی مسائل اجتماعی ، همدلی و همکاری های مؤثری بین بهزیستی و قوه قضاییه وجود دارد که خوشبختانه در استان کرمان این همدلی بین قضات و کارشناسان بهزیستی ارتباط قابل قبول و ارزشمندی در همه زمینه های اجتماعی وجود دارد  

وی در ادامه گفت : در بهزیستی کرمان ضمن حفظ حرمت قانون و رعایت اصول قانونی برای بازگشایی مسیر و تسهیل تسهیل فرایند حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست تعاملات بین بخشی را توسعه داده ایم  
عباس صادق زاده با اشاره به قانون مصوب سال 1353 در حمایت از کودکان و نوجوانان گفت : تغییرات ایجاد شده در این قانون به اصلاحیه قانون سال1392 منجر شده اما همچنان در مسیر اجرا چالش های و موانعی وجود دارد که این جلسات هم اندیشی و تعاملات می تواند از معضلات اجرا گره گشایی نمایداز جمله در حوزه فرزندخواندگی متاسفانه سپردن فرزندان از مسیرهای قانونی انجام نمیشود که بی شک در طولانی مدت نقض قانون اثرات سویی بر جامعه خواهد داشت