عباس صادق زاده در دیدار با کادر اداری مرکز علمی – کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی گفت :صرف نظر از اینکه مدیریت و نظارت دانشکده بر عهده ای چه موسسه ای است کادر اداری باید ارتباط سازنده را با همکاران سازمانی برقرار نمایند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده بر خورداری از نگاه کیفی و اثر گذار در دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی را ضرورت دانست و گفت : دانشکده حاصل تلاش و همت سازمان بهزیستی می باشد و بهزیستی استان کرمان برای ایجاد و تاسیس دانشکده با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل بهزیستی و گروه هدف متحمل پی گیریها و اقدامات بسیار شده است.
مدیرکل بهزیستی با تاکید مجدد بر داشتن ارتباطات سازنده بین بهزیستی و دانشکده علمی – کاربردی یادآور شد بهزیستی هرگونه همکاری برای ارتقاء این مرکز آموزشی خواهد داشت اما انتظار داریم خروجی های مرکز علمی – کاربردی ، فارغ التحصیلانی با کوله بار علمی و مسلح به دانش وعلم روز بوده  تا به عنوان فارغ التحصیلان باسواد پاسخگوی انتظارات جامعه باشند.