مدیرکل بهزیستی استان کرمان در جایگاه ویژه سامانه 111 در  ادامه دیدار و گفتگو با محمد باژیان مدیرکل بازرسی . مدیریت عملکرد و امور حقوقی و عضو ستاد سفرگفت :

گرچه فرایند پاسخگویی آن هم به درخواستهای متعدد و متنوع مردمی چندان سهل و آسان نیست اما بهزیستی بعنوان یک سازمان پاسخگو به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه ، تجارب پاسخگویی مشابه و زیادی را البته در اندازه های کوچکتری دارد چراکه نوع خدمت در بهزیستی ایجاب می نماید کارشناسان و مددکاران اجتماعی نه صرفا به حکم وظیفه قانونی بلکه با اعتقاد قلبی ، پاسخگویی را در راس امور قرار دهند. بنابراین کارشناسان و مددکاران بهزیستی می توانند همکاری مناسبی با سامانه سامد داشته باشند
ایشان در بخش پایانی سخنان خود گفت : باتوجه به اینکه سفر رئیس محترم جمهور هر ساله تکرار شدنی  نیست  امیدواریم بتوانیم از این فرصت استثنایی به نفع مددجویان ، معلولین و اقشار آسیب پذیر تحت حمایت ، نهایت استفاده را ببریم و همچنان که یار و همراه ستاد سفر ایشان بوده ایم در ادامه نیز این همکاری و همراهی ادامه خواهد داشت.