بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده دراین جلسه گفت : بهزیستی بعنوان متولی مسائل اجتماعی بیش از 189 ماموریت احصاء شده در زمینه های پیشگیری ، توانمند سازی و اجتماعی دارد.

ایشان رشد جوامع و تغییرات اجتماعی را متقارن با رشد آسیبها و نابسامانی اجتماعی ذکر نمود و گفت : ورود دستگاههای مختلف در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی ایجاب می نماید که این ورود را علمی تر برنامه ریزی و مدیریت نماییم و گرنه آسیب های جدید تر و جدی تری دامنگیر جامعه خواهد شد.
عباس صادق زاده نداشتن متولی مشخص در حوزه مسائل اجتماعی را یکی از دلایل نابسامانی در این حوزه ذکر کرد و گفت : مداخله سازمانهای متولی و غیر متولی فاقد تخصص و مهارت در حوزه مسائل اجتماعی آسیبهای جدی تری را برجامعه رقم می زند که فقط یک مدیریت واحد و تخصصی میتواند امور این بخش را سامان دهد.
مدیرکل بهزیستی با تشریح وضعیت آسیبها دراستان گفت: 60% جمعیت استان به مصرف اعتیاد گرایش دارند که ترویج و انتشار این فرهنگ بیش از مبتلایان به اعتیاد برای جامعه خطر ساز است.
ایشان خشونت به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان را از دیگر آسیبهای جاری شده درجامعه ذکر کرد و گفت : خشونت و پرخاشگری خطری در کمین است که امکان ورودش در بین اعضاء خانواده ها دور از انتظار نیست.