مدیرکل بهزستی استان کرمان در حاشیه جلسه هم اندیشی ادارات بهزیستی منطقه دو کشوری با موضوع طرح ضیافت مهر و در دیدار با مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور ، معاونین مشارکتهای استانهای خراسان رضوی – خراسان جنوبی و سیستان و بلو چستان گفت : سازمان بهزیستی بیشترین قرابت و ارتباط کاری را با مردم جامعه دارد اما علیرغم همه اقدامات و خدمات موثری که به انجام رسانده کمتر توانستیم ارتباط با مردم را برنامه ریزی نماییم.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان :عباس صادق زاده در ادامه اظهار داشت : نه فقط در استان کرمان که در اغلب استانها خیرین زیادی وجود دارند که دغدغه مسائل اجتماعی را دارند اما نتوانستیم متناسب با این نیاز دغدغه استفاده از مشارکتشان را برنامه ریزی و مدیریت نماییم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان کرمان از جمله ظرفیت اقتصادی و حقیقی و علمی یادآور شد اگر ما بتوانیم از ظرفیت های اندیشه ای و معنوی موجود درست استفاده نماییم قطعاً میتوانیم مشکلات مسکن ، معیشت ، اشتغال و تحصیل جامعه هدف را تأمین نماییم
مدیرکل بهزیستی استان ، نداشتن فرمول ارتباط بر قرار نمودن با خیرین و ظرفیت های حقیقی و حقوقی موجود و محدود بودن اختیارات مدیران استانی را از دلایل عمده کاهش موفقیت در جذب مشارکتهای دانست و گفت : بهزیستی استان کرمان آمادگی دارد که بصورت آزمایشی نحوه مشارکت مردم در همکاری های خیرخواهانه داوطلبانه و نیکوکارانه را برنامه ریزی و تنظیم نماید.