عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در تحلیل وضعیت فرزندخواندگی با اشاره به آمار و ارقام موجود گفت : در حال حاضر 790 زوج متقاضی واجد شرایط ، پشت نوبت پذیرش فرزند هستند درحالیکه سالیانه حدود 100 تا 130 کودک واجدشرایط به خانواده ها تحویل می شود بنابراین مابقی خانواده ها در صف انتظار باقی می مانند  

ایشان فرزندخواندگی را در ردیف شاخص های رفاهی دانست و گفت :  فرزندخواندگی شامل رفاه خانواده فاقد فرزند و رفاه  کودکان فاقد سرپرست می شود و تامین این شاخص رفاهی بین فرزندان وخانواده ها مشترک     می باشد
وی در ادامه اظهار داشت : پرورش کودکان در خانواده هایی که در شرایط نابسامان اقتصادی ، فرهنگی ، روانی – بهداشتی قراردارند در آینده در شیوع و بروز مشکلات اجتماعی نقش موثری خواهند داشت گرچه نگهداری و پذیرش کودکان در مراکز نگهداری نیز خالی از اشکال نیست و تاثیرات مثبتی بر آینده فرزند و جامعه ندارد بنابرابن تسهیل شرایط و سیاستهای جاری به نفع ترویج فرزندخواندگی ضروری می باشد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان موانع فرهنگی و قانونی را از عمده دلایل بروز مشکلات در فرآیند فرزندخواندگی برشمرد و گفت : فرای از موانع قانونی که بایداصلاح و بازنگری شود موانع فرهنگی ازدلایل اساسی تاخیر و ناقص اجرا شدن فرآیند فرزندخواندگی است
عباس صادق زاده با تقسیم موانع فرهنگی به چهار گروه : نگاه نه چندان مثبت جامعه به پدیده فرزندخواندگی و فرزندپذیری – گرایش شدید متقاضیان به پذیرش سرپرستی فرندان دختر و امتناع از پذیرش فرزندان پسر –تاکید  بر اطلاع از اصل و نسب فرزندان و توجه به زیبایی ظاهری – کتمان ناباروری و تظاهر به بارداری و اصرار بر سرپرستی نوزادان  شیرخوار گفتتوجه صرف خانواده های متقاضی به تامین نیازهای عاطفی خود و این نگرش های فرهنگی از دلایل مهم تهدید سلامت روانی – اجتماعی خانواده ها – فرزندان و به مخاطره افتادن فرآیند فرزند خواندگی می باشد
وی در خاتمه گسترش فرهنگ فرزند پذیری در جامعه برای خانواده های دارای فرزند – تجدید نظر در قوانین و دستورالعمل ها به منظور تسریع فرزندخواندگی و پیشگیری از وارد شدن آسیب به  والدین فاقد فرزند و فرزندان فاقد سرپرست – تصمیم گیری قاطع توسط قوه قضائیه در باره والدین فاقد صلاحیت و تعیین تکلیف فرزندان این خانواده ها و صدور دستور قضایی برای سپردن فرزندان به خانواده های متقاضی – ورود جدی تر فقه شیعه در حل مسائل مربوط به محرمیت به ویژه در مورد فرزندان پسررا از راهکارهای کارشناسی شده و پیشنهادی ذکر کرد و خاطر نشان کرد برای تصحیح و تسهیل فرآیند فرزندخواندگی باید به تمامی ابعاد حقوقی – فرهنگی – اجتماعی و فقهی همزمان پرداخته شود