بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزستی درجمع اعضاء شورای هماهنگی رفاه استان با طرح سوالی مبنی برای اینکه آیا درصد تحقق مسئوولیت اجتماعی درجامعه مقبول است؟ گفت : مسئوولیت اجتماعی از اصول اساسی درکاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و اجرایی شدن خیر جمعی است که در جامعه بسیار کم رنگ گردیده .

مدیرکل بهزیستی با تاکید بر پی گیری و نهادینه نمودن مسئوولیت جمعی توسط سازمانهای زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : گرچه سازمان بهزیستی ، متولی مسائل حوزه اجتماعی است اما مسئولیت اجتماعی وظیفه تک تک آحاد جامعه است بنابراین باتوجه به تعدد و گستره جوامع کارگری در معادن و کارخانجات نهادینه نمودن مسئوولیت اجتماعی دراین سطح گسترده و وسیع مردمی  وظیفه دستگاههای زیر مجموعه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.
عباس صادق زاده در بخش پایانی سخنان خود گفت :سازمان بهزیستی جشنواره مسئوولیت اجتماعی را در شهریور ماه برگزار و تندیس این مسئولیت را رونمایی  می نماید که باتوجه به زیر ساختهای فراهم آمده  دراستان از یک سو و شیوع آسیبها از دیگر سو کرمان برای برگزاری این جشنواره اعلام آمادگی نموده است .