با طراحی پایش های صحیح  علاوه بر توانمندسازی گروه های هدف و  خروج آنان از چرخه  ، شرایط برای حمایت از متقاضیان پشت نوبت فراهم می شود.

 به گزارش ادراه کل روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی با حضور در مرکز جامع توانبخشی با بیان اینکه بهزیستی بنا به ماموریت های و وظایف سازمانی خود با مخاطبین زیادی در جامعه روبه رو است ؛ گفت : توسعه و پیشرفت سازمانی ممکن نیست مگر اینکه عناصر و کارکنان یک سازمان با  همدلی  و همکاری و با ارائه برنامه ها  و ایده های نو ، زمینه خدمات تخصصی را فراهم کنند.

صادق زاده با اشاره به مسولیت هایی که در قانون برنامه ششم توسعه به بهزیستی واگذار شده است ، اظهار داشت : سال 1396 سالی متفاوت برای بهزیستی وکارکنان این سازمان تخصصی اجتماعی خواهد بود چراکه با وجود کارشناسان متخصص و تحصیلکرده در حوزه توانبخشی ، در این سال اقدامات موثر و برنامه های جدیدی برای معلولین – سالمندان و بیماران روانی رقم خواهد خورد تا جامعه از این اقدامات بهره مند شود.

وی محتوا داشتن برنامه های حوزه توانبخشی برای خدمات تخصصی به گروه های هدف را ضروری دانست و افزود : در شرایط کنونی جامعه و با توجه به تغییر پیش آمده در نوع نیازهای موجود برای طراحی و تولید برنامه های تخصصی باید نیازسنجی تخصصی انجام شود.

ایشان با اشاره به افزایش مستمری مددجویان و معلولین اظهار داشت : افزایش مستمری گرچه یک امتیاز و نویدی است برای گروه های هدف و بهزیستی اما از منظری دیگر این افزایش مستمری ایراداتی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آسیب شناسی شود.

صادق زاده با اشاره به آمار 12 هزار نفری پشت نوبت حمایت گفت:  پایش صحیح و برنامه ریزی شده پروندهای مددجویی و معلولین یکی از روش های ارزیابی صلاحیت گروه های تحت پوشش در استفاده از خدمات دولت و دریافت مستمری است که  با طراحی این گونه پایش ها علاوه بر توانمند سازی گروه های هدف و خروج آنان از چرخه  ، شرایط برای حمایت از افراد متقاضی پشت نوبت فراهم می شود