عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی کرمان در اولین روز کاری خود در نشست با اعضاء شورای معاونین بهزیستی گفت : دست کسانی را که برای خدمت به جامعه هدف به بهزیستی آمده اند را می فشارم و از کسانی که برای خدمت صادقانه آمده اند، حمایت می کنم.
وی با اشاره به اینکه بدرستی می دانم خدمت دربهزیستی کاری سخت و دشوار است افزود: مأموریت های محوله بر عهده بهزیستی که در قالب حمایت های تخصصی و حمایتی تعریف شده اند فعالیت هایی سخت و دشوارند که همت بلند و عزم راسخ برای خدمت در این مجموعه لازم می باشد.

صادق زاده با تأکید بر اینکه برای خدمت به خلق خدا بار دیگر مسئولیت در بهزیستی را پذیرفته ام افزود: در روند خدمت رسانی به معلولین ، کودکان و زنان بی سرپرست و…  باید از همه نیروهای متخصص و متعهد بهرهمند شویم .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : هدف اصلی و برنامه ریزی ها باید به سمت توانمند سازی مددجویان باشد و دراین راستا از تمامی نظرات و همراهی کسانی که بنای خدمت دارند استفاده می کنیم .