به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و رئیس کمیته فرهنگی پیشگیری از مواد مخدر با حضور در جلسه شوای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ارائه پیشنهادات و راهکارهای درخصوص پیشگیری و پرداخت گفت : توسعه خرده فروشی های مواد مخدر ، اثرات ویرانگری بر پیکره جامعه و خانواده ها برجای می گذارد که باید نسبت به آن دقت بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه باید به مبارزه جدی با خرده فروشان پرداخت افزود: در این زمینه یکی از بهترین منبأهای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای مقابله با خرده فروشان مواد مخدر استفاده از پتانسیل مردمی در سطح جامعه است به نحوی که مدیریت این بحث را دولت و حاکمیت دردست گیرد و اجراء مقابله با خرده فروشان مواد مخدر را برعهده مردم نهاد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه آمادگی آحاد جامعه جهت همکاری و مقابله با آسیب های اجتماعی تجربه ای است که در سطح جهانی هم نتایج موفقیت آمیزی را بدنبال داشته است اظهار داشت: یکی از موفق ترین راهکارها برای مقابله با آسیب های اجتماعی چون مواد مخدر و اثرات ناشی از آن ایجاد تشکل های مردمی با محوریت خانواده ها در محلات مختلف است که می تواند اطلاعات خوبی را در اختیار دولت و حاکمیت قرار دهد.
رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری استفاده از توان مدیران مراکز آموزشی و کارگری و درگیر کردن آنان را یکی از راهکارهای دیگر در بحث پیشگیری عنوان کرد و گفت : باید مدیران مراکز آموزشی و کارگری را  با احساس مسئولیت بیشتر  آگاه نمود . و آنان را از خطرات جدی مقوله مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن متوجه کرد.