مدیرکل بهزیستی کرمان به منظور رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مددجویان در برنامه ملاقات عمومی خود  با تعداد زیادی از مددجویان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین دیدار مدیرکل بهزیستی پس از شنیدن درخواستهای مددجویان گفت : پاسخگویی ما به مددجویان در دوره جدید پرداخت صرفاً مبالغ حمایتی نیست بلکه پیگیر آن هستیم تا درجهت توانمند سازی آنان اقدامات قابل توجهی انجام دهیم.
صادق زاده با اشاره به اینکه بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی تخصصی باید  درخواستهای مددجویان را مرتفع نماید اظهار داشت : شناسایی وخروج افراد توانمند از چرخه حمایتی بهزیستی، ما را در خدمت رسانی به افراد دیگری که نیازمند یاری می باشند آسان خواهد کرد.

وی رسیدگی به درخواستهای مراجعین با توجه به ارایه گزارش مددکاران تا رسیدن به حصول نتیجه را از مواردی عنوان کرد که از سوی مدیرکل به جدیت دنبال می شود.
گفتنی است دراین دیدار 20 نفر از مددجویان درخواستهایشان مورد پیگیری قرار گرفت .