بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در جریان سفر رئیس دولت تدبیر و امید به کرمان و راه اندازی سامانه سامد ، مدیرکل و اعضاء شورای معاونین از غرفه ها ، سالن پاسخگویی و سالن پردازش نامه ها بازدید نموده و در جریان نحوه پاسخگویی به درخواستهای مردم قرار گرفتند.