بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مدیرکل و اعضاء شورای معاونین با حضور در جایگاه ویژه سامانه 111 با محمد باژیان مدیرکل بازرسی . مدیریت عملکرد و امور حقوقی و عضو ستاد سفر و سایر مسئولین دیدار و گفت نمودند.

دراین دیدار محمد باژیان ساختار سازی سامانه ارتباط مردم با دولت را تشریح نمود و گفت : بعد از برگزاری حداقل دو دوره آموزشی 1600 نفر از کارشناسان ادارات و سازمانهای دولتی برای پاسخگویی در سامانه 111 آماده شدند و در حال حاضر قریب 30 هزار نامه اسکن و خلاصه نویسی شده است.
مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گفت : در لحظه 200 نفر کاربر یا کارشناس پاسخگو ، به تماس های تلفنی مردم پاسخ می دهند و در هر لحظه 100 نفر پشت خط 111 قرار دارند و این سامانه از یکشنبه به صورت شبانه روزی فعال و پاسخگو است.
عضو ستاد سفر ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در مرحله اول تمامی درخواستهای مرتبط اعم از درخواستهای مددجویان ، معلولین و تشکل های غیر دولتی مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی برای بهزیستی ارسال می شود.در مرحله دوم درخواستهایی ارجاع می شود که شاید در  ردیف جامعه هدف بهزیستی نباشند اما باید این درخواستها نیز بررسی و ساماندهی شود.
محمد باژیان در خاتمه  از بهزیستی خواست که همچنان در زمینه پاسخگویی و پردازش درخواستها و نیازهای تلفنی و کتبی مردم با دولت همکاری نماید .