بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان علیرضا وحید زاده رئیس بهزیستی شهرستان کرمان و فعال در طرح ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی با اظهار تاسف نسبت به پیشرفت کند و دور شدن از اهداف اصلی طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در سخنانی گفت : طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی گرچه طرحی عمرانی نیست و در ردیف طرح های اجتماعی فرهنگی تعریف می شود اما این طرح در کمیته عمرانی استانداری تعریف و تبیین شده و دبیرخانه آن اداره راه و شهرسازی می باشد.

رئیس بهزیستی شهرستان کرمان در ادامه اظهار داشت : در طرح های اینچنینی معمولاً خدمات زیادی انجام می شود که نه تنها برمبنای اسناد بالا دستی نمی باشد بلکه نمیتوان آن را توانمند سازی نام نهاد چرا که حجمی از منابع دستگاههای دولتی در سکونتگاههای غیر رسمی هزینه می شود بدون اینکه به توانمند سازی مردم منجر شود.
ایشان  ذات طرح های اجتماع محور را مردمی ذکر نمود و گفت : در اینگونه طرح ها دولت فقط باید نقش تسهیگر را داشته باشد و این مردم هستند که باید فعال و پویا با تشکیل گروه ، نیازها و مشکلات جوامع محلی را اولویت بندی نموده و تصمیم گیری و برنامه ریزی نمایند.
علیرضا وحید زاده سکونتگاههای غیر رسمی را متفاوت از حاشیه توصیف نمود و گفت : حاشیه خارج از حریم است و غیر قانونی اما سکونتگاهها غیر رسمی همه در حریم و منطقه شهری قرار دارند. شهرک پدر ، شهرک صنعتی ، فیروز آباد ، صیاد شیرازی ،چهار سکونتگاه غیر رسمی در طرح مذکور می باشند که با استقرار کلینیک های مددکاری در این چهار منطقه ، در طول شبانه روز و در اوقات مختلف جلسات تشکیل و اجتماعات محلی شکل گرفت و مددکاران بعنوان تسهیگران اجتماعی در این مناطق ورود نمودند و این ورود به برقرای ارتباطی نرم با مردم منجر شد.
مدیر بهزیستی شهرستان کرمان سکونت گاههای غیر رسمی را محل انواع آسیبهای اجتماعی ، فعالیتهای اقتصادی کاذب ، خانه های محلی و شبکه های اجتماعی کاذب دانست و اظهار داشت : با ورود مددکاران اجتماعی به این مناطق پدیده های اجتماعی مثل روابط اجتماعی ، همسایگی و گروه باز تعریف شد و شکل گرفت و از ظرفیتهای به وجود آمده می شد به نفع توانمندسازی مردم و آبادانی منطقه استفاده نمود که اگر چنین می شد بی شک ورودی های سازمان بهزیستی در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی کاهش چشمگیری می داشت اما خروجی مورد انتظار حاصل نگردید و اجرای طرح در ادامه از مسیر اصلی منحرف گردید بگونه ای که بخشی از انرژی ستاد به شهرک صنعتی و بخش دیگر توسط کمیته شهرستان در فرمانداری به شهرک پدر البته به سمت روستای الله اباد معطوف شده است .
علیرضا وحید زاده در تشریح  دلایل انحراف طرح سکونتگاههای غیر رسمی از مسیر اصلی گفت : در طرحهای اجتماع محور نتوانسته ایم دیدگاه تلفیقی سطوح خرد و کلان را اعمال نماییم . به عبارتی برنامه های سطح کلان با ظرفیت های خرد همساز نیست چرا که ساختار دولت ساختار مغروری است دولت عادت نموده که دستور بدهد و نظارت نماید.
مدیر بهزیستی شهرستان کرمان در خاتمه با اشاره به موقعیت طرح های اجتماع محور در سایر کشورها گفت : آسیبهای اجتماعی در تمام دنیا از جمله کشورهای آمریکایی و اروپایی وجود دارد بنابراین آسیب مختص ایران نیست با این تفاوت که در تمام دنیا این محلات هستند که به ظرفیت های دولت جهت می دهند در واقع با مشارکت مردم و توانمند سازی آنان هزینه های دولت کاهش می یابد آنچه که در ایران کاملاً برعکس می باشد.