در راستای اجرای طرح غربال سلامت روان مربیان مهدهای کودک آزمون سلامت روانی بین مربیان مهدهای کودک باحضور کارشناسان امور کودکان و مدیریت بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا  احمدی پور با بیان اینکه ارتقاء سلامت روان افراد به پیشرفت جامعه کمک می کند عنوان کرد :با داشتن تعادل روانی می توان در محیط کار و رویارویی با مشکلات زندگی آگاهانه برخوردکرد.

علیرضا احمدی پور بررسی سلامت روان مربیان مهدهای کودک را ضروری دانست و اظهار داشت : با توجه به اثرگذاری  مهدهای کودک در رشد و شکل گیری شخصیت کودکان در این سن باید با ارزیابی مستمر سلامت روان  مربیان ،سعی شود سالم ترین افراد در مهدها حضور یابند .

پوران آقاملایی کارشناس مسئول امور کودکان بهزیستی شهرستان کرمان گفت :  پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی بر روی مربیان مهدهای کودک با استفاده از آزمون scl90-R انجام، وپس از تفسیر ونمره گذاری افراد مشکوک به اختلالات روانی خاص ( افسردگی , اضطراب و…) شناسایی وجهت تشخیص دقیق تر از طریق مصاحبه بالینی به متخصص بالینی ارجاع داده می شوند.