جلسه هم اندیشی و بررسی چالش ها و برنامه های اجتماعی بهزستی استان کرمان با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، مدیر کل و معاون اجتماعی بهزیستی استان ، مدیر کل امور کودکان ، مدیر کل امور زنان و مدیر کل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی  در دفتر معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تشریح برنامه ها و طرح های جدید بهزیستی استان کرمان گفت : جلوگیری ازجدایی فرزندان از خانواده ها باید در دستور کار کلیه دستگاه های مرتبط بویژه بهزیستی قرار گیرد و به جای آن به توانمندی خانواده ها پرداخته شود .

 صادق زاده  اجرای علمی و کارشناسی دستورالعمل های حوزه اجتماعی را نیازمند وحدت رویه کلیه ساختارها دانست و با تاکید بر اجرای طرح مراکز شبه خانواده روزانه حوزه اجتماعی استان اظهار داشت :  کودکان باید 24 ساعت شبانه روز را در کنار خانواده یا عضوی از خانواده ی خود بگذرانند .

وی طرح افزایش 30 درصدی مهدهای کودک استان و ارتقاء کیفیت خدمات مهدها و پوشش بالای ده درصدی هدف گذاری شده در استان را مطرح و خواستار حمایت کشور شد .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با اشاره به گسترش روز افزون آسیب ها بویژه کودکان خیابانی به تشریح طرح ساماندهی کودکان خیابانی شهر کرمان با مشارکت خیریه ها در یک پروسه زمانی سه ساله پرداخت   

 در ادامه مدیران کشوری با تاکید بر حمایت های جدی از طرح های استان خواستار راه اندازی مراکز حمایتی پس از سم زدایی کودکان معتاد شدند و برای راه اندازی مرکز قول همکاری و مساعدت داده شد .

در پایان به لزوم بازپیوند کودکان به خانواده ها یا خانواده های جایگزین ، هدف گذاری برای کاهش ده درصدی کودکان مراکز شبه خانواده  و همچنین به طرح بازنگری ساختار و عملکرد پایگاه های خدمات اجتماعی استان پرداختند .