معاون اول رئیس جمهور ، مدیر کل بهزیستی استان کرمان و رئیس اداره بهزیستی بم از سرای سالمندان شهرستان بم بازدید و از سالمندان دلجویی نمودند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر تکریم و تجلیل از سالمندان گفت : یکی از جلوه های زیبای فرهنگ جوامع ، احترام به مقام سالمندان و خدمت کردن و همچنین استفاده از تجربیات ارزنده آنان می باشد.

  مدیر کل بهزیستی استان کرمان در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از سرای سالمندان با ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی استان گفت : دسترسی آسان مدجویان ،  معلولین  ،گروه های هدف و سالمندان از خدمات سلامت محور در مناطق کمتر برخوردار یکی از اهداف مهم بهزیستی است .

 مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه مراکز جامع خدمات بهزیستی در 10 منطقه محروم استان کرمان دائر شده است عنوان کرد : این مراکز با هدف ارائه خدمات فوری و توسعه کمی و کیفی خدمات  به افراد نیازمند و آسیب پذیر راه اندازی شده است .