به همت معاونت مشارکتهای بهزیستی  استان و درراستای بررسی راهکارهای مشارکت موثر بیمه ها در حمایت از مددجویان بهزیستی  جلسه ای با حضور مدیرکل و معاونین بهزیستی استن کرمان  ، نمایندگان بیمه های سلامت و تامین اجتماعی و مسئولین تشکلهای و شرکای اجتماعی بهزیستی به منظور بررسی راهای ارائه خدمات بیمه ای گسترده تر به مددجویان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی کرمان باتاکید  بر اهمیت خدمت رسانی موثر و اثر بخش از طریق شناخت راهکارهای اجرائی مناسب و مجراهای قانونی موجود گفت: تلاشها و همراهی های تشکلهای مردمی و همچنین همکاری بیمه گذاران در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی قابل تقدیر است .

صادق زاده با اشاره به شناخت راهکارهای قانونی در خصوص لرلئه خدمات بیمه اظهار داشت : طرحها ، نظرات و چالشهای موجودبه بحث و تبادل نظر گذاشته شود تا بتوان گروهها و سازمانهایی که مستقیماً در امر خدمت رسانی درگیر هستند. از این طریق راههای قانونی کوتاهتر و موثرتری  به منظور ارائه خدمات مطلوب پیدا نمود.

علیرضا وحید زاده معاون مشارکتهای بهزیستی ستان  با تشریح اهداف برگزاری جلسه فوق عنوان کرد : یکی از اهداف سازمان بهزیستی تامین رفاه اجتماعی گروه های هدف با مشارکت های مردمی ، خیرین  و مسئولین با همراهی سازمان های تامین اجتماعی و بیمه های درمانی برای ارائه خدمات بهتر و موثر به جامعه هدف و گروه های آسیب پذیر می باشد.