مدیرکل بهزیستی استان کرمان در دیدار با کارشناسان حوزه معاونت توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی که به منظور بررسی مشکلات و ارائه نقطه نظرات کارشناسان جهت انجام هرچه بهتر مأموریت ها و فعالیت های سازمان برگزار شد،
برهم اندیشی و استفاده از نقطه نظرات و تجربه های کارشناسان در فضای کاری تأکید کرد و گفت : هم اندیشی با کارشناسان یک مجموعه کاری از نیازهای اصلی یک سازمان برای پیشرفت می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، صادق زاده دراین دیدار با اشاره به اینکه اگر بخواهیم سازمانی پویا و فعال و مطلع از دانش روز داشته باشیم باید روابط سازمانی محکم تر و دلسوزانه تری را داشته باشیم گفت : در برگزاری نشست های تخصصی مدیر یک سازمان با کارشناسان علاوه بر اینکه مسائل طرفین مورد بررسی قرار می گیرد، واقعیت های موجود در یک مجموعه کاری بیان و راحتر اهداف و برنامه های سازمان دنبال می شود.
مدیرکل بهزیستی با تأکید براین نکته که معاونت پیشگیری بهزیستی نتایج فعالیت هایش درجامعه نمود  دارد افزود: نماد تفکر سلامت محور بهزیستی که به عنوان یک راهبرد اصلی دنبال می شود درحوزه معاونت پیشگیری سازمان نمود بیشتری دارد.
صادق زاده داشتن نگاه علمی را یکی از راههای موفقیت دانست و گفت : کارشناسان پیشگیری بهزیستی باید با برنامه ریزی دقیق بیش از آنچه که تا امروز فعالیت نموده اند اهداف سازمان را دنبال کنند.
مدیرکل بهزیستی درنشستی دیگر با کارشناسان و پرسنل  معاونت پشتیبانی بهزیستی نیز گفت : مجموعه بهزیستی باید جدای از رفتارهای عاطفی و دلسوزانه ای که در پیگیری از مشکلات مددجویان دنبال می کنند با استفاده از اطلاعات و دانش روز همت خود را بر رفع مشکلات جامعه هدف  بهزیستی بکار گیرند.
وی اظهار داشت : ما در قبال آنچه را که می پذیریم مسئولیم و انتظار می رود تا با تمام توان تلاش کرد و فرصتها را برای خدمت به جامعه از دست ندهیم.