جلسه شورای سالمندان استان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان و دبیر شورای سالمندان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری و دستگاه های عضو شورای سالمندی در محل سالن معاون ساسی امنیتی استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی و دبیر شورای  سالمندان استان  با ارائه پیش نویس سنداستانی برنامه راهبردی سالمندان استان کرمان از مصوبات جلسه قبلی گفت : برای حرکت به دوره سالمندی سالم و حضور فعال سالمندان در جامعه نیازمند همت و مدیرت سازمان ها در اجرایی نمودن برنامه هایشورای سالمندی  هستیم .

صادق زاده با اشاره به فراهم نمودن زمینه استقلال و توسعه فعالیتهای مراکز سالمندان و بنیاد فرزانگان اظهار داشت : رعایت حقوق سالمندان ، مشارکت فعال آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و در نهایت ارتقاء وضعیت جسمانی و روحی این قشر منجر به داشتن جامعه  ای سالم و بانشاط می شود .

وی با تاکید بر تحقق اهداف شورای سالمندان عنوان کرد : راه اندازی ایستگاه ورزشی در پارک ها ویژه سالمندان ، برگزاری جشنواره های فرهنگی ، اردوهای تفریحی به منظور نهادینه شدن ورزش در جامعه هدف و جلوگیری از موازی کاری در راستای ایجاد شور و نشاط و امید به زندگی  یکی از اهداف اصلی شورای سالمندی است .

نوری کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان  بهزیستی استان با ارائه گزارشی از تحقق مصوبات جلسه قبل بیان کرد : غنی سازی کتابخانه های مراکز سالمندان،حمایت از مولفین ونویسندگان استان با موضوع سالمندی ،انعقاد تفاهم نامه همکاری با سینماها درجهت خدمت رسانی مناسب با سالمندان ،ارائه تقویم زمان بندی فعالیتهای دستگاهها در حوزه سالمندی انجام شده است .

زهراموسی پور مدیر کل امور اجتماعی استانداری دوره سالمندی را مهمترین و حساس ترین دوره حیات هر انسانی دانست و گفت : برای داشتن جامعه ای با نشاط و کاستن از هزینه های درمان دوره سالمندی باید به سند سالمندی به عنوان منشور حقوق سالمندان نه تکلیف سازمانی ، نگاه شود .

مدیر کل امور اجتماعی استانداری  با تاکید بر تهیه منشورحقوق شهروندی سالمندان جهت پیگیری در ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،تفاهم نامه های همکاری را به عنوان پیوست های اجرایی سند،و همچنین وجود کمیته پایش وارزیابی ،مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی  را نیز مطرح نمود.