مدیرکل بهزیستی کرمان در جلسه کارگروه منطقه ای مسئولین دفاتر مدیریت عملکرد استانهای خراسان شمالی ،جنوبی , رضوی ،یزد و سیستان و بلوچستان که دراستان کرمان برگزار شد با اشاره به اینکه نگاه به گذشته اقدامات بازرسی و ارزیابی عملکرد ها در مجموعه سازمانهای دولتی بیشتر توجه به محتوا  و عمق بوده است گفت : امروزه نگاه به عمق نسبت به گذشته کمتر شده است که باید این اشکال رفع گردد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان عباس صادق زاده افزود:برای اینکه بتوانیم نگاهی دقیق تر به فعالیت های یک سازمان داشته باشیم باید بفکر تولید یک ایده و ترسیم یک راه برای عملی کردن ایده شکل گرفته باشیم.

وی با بیان اینکه در دفاتر ارزیابی عملکرد وظیفه کارشناسان یادآوری به مدیر برچگونگی نظارت بر برنامه ها است اظهار داشت : بازرسی از فعالیت ها و ارزیابی عملکرد یک فکر است که باید به همه کارکنان انتقال یابد تا از این طریق توانمند سازی سازمان و بهبود فرآیندهای ممکن شود.
مدیرکل بهزیستی چابک سازی یک سازمان ، بررسی راههای ایجاد انگیزه در بین کارکنان را از راههای تقویت و توانمند سازی مجموعه بهزیستی دانست.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد برگزاری چنین کار گروههای منطقه ای فرصتی باشد برای ایجاد یک تفکر نو و نقشه راه جهت ارتقاء عملکرد و مدیریت درمجموعه  بهزیستی .