بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کرمان مراسم تودبع و معارفه رییس اورژانس اجتماعی معاون امور اجتماعی به تشریح نقش و جایگاه حساس و ظریف اورژانس  پرداخت و گفت : کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق رسالت اورژانس نیازمند برنامه ریزی علمی و کاربردی است و انتظار می رود که رئیس و پرسنل اورژانس اجتماعی توان و ظرفیت های سازمانی را برای تدوین و اجرای برنامه ها علمی و تخصصی به منظور مقابله با بروز و شیوع آسیبها به کار گیرند.

در ادامه این مراسم علیرضا وحید زاده مدیر بهزیستی شهرستان کرمان صداقت ، احترام و حمایت را سه رکن اساسی در بدنه تیم مدیریتی بهزیستی دانست و همکاران اورژانس اجتماعی را به رعایت این سه رکن در تدوین و اجرای برنامه های اورژانس اجتماعی دعوت نمود.
در خاتمه جلسه با اهداء لوح تقدیر از خدمات خانم رویا شهسواری تقدیر و خانم سوسن پیرامون بعنوان رئیس اورژانس اجتماعی معرفی شد.