مدیرکل بهزیستی استان کرمان در تشریح ضرورت تقویت مرکز جامع توانبخشی بهزیستی گفت : ارائه خدمات  خدمات توانبخشی – توانپزشکی خدمتی تیمی است لذا مرکز جامع توانبخشی بهزیستی برای ارائه خدمات به مردم در فازهای مختلف راه اندازی و تقویت می شود تا در یک کارگروهی و تیمی خدمات تخصصی همزمان به مردم ارائه شود

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده در دلایل تقویت مرکز جامع خدمات توانبخشی گفت : گرچه خدمات توانپزشکی – توانبخشی از مراکز خصوصی برای معلولین تحت پوشش و سایر گروههای نیازمند با تخفیف های ویژه خریداری می شد  اما از  یک سو گران بودن این گونه خدمات علیرغم تخفیف های لحاظ شده و از دیگر سو نیاز به ارزیابی های چندبخشی یا همان تیمی دلایلی بود برای اینکه این خدمات در بخش دولتی باز تعریف و تقویت شوند
ایشان در ادامه گفت: شش خدمت فیزیوتراپی – کاردرمانی – ارتوپدی فنی – شنوایی سنجی – بینایی سنجی و گفتار درمانی در قالب بسته خدمات توانبخشی – توانپزشکی در مرکز جامع ارائه می شود
مدیرکل بهزیستی استان کرمان مرکز جامع توانبخشی بهزیستی را در نوع خود خدمت تیمی بی سابقه ای توصیف کرد و گفت : گرچه خدمات توانپزشکی ، خدمتی بطئی و با پیشرفتی آهسته می باشد اما این نوع از درمان تیمی اگر بهنگام و به صورت تخصصی انجام شود در نهایت به استقلال فرد بیمار یا معلول منجر می شود