در ششمین روز از هفته بهزیستی و با حضور مدیران کرمان ، مدیرکل بهزیستی استان و مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور مرکز حمایتی – آموزش کودکان و خانواده افتتاح شد.

درمراسم افتتاحیه این مرکز مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به ماموریتها وظایف سازمان بهزیستی گفت : مرکز حمایتی – آموزشی کودکان و خانواده با هدف پذیرش کودکان کار و خیابانی به صورت روزانه دائر شده است که توانمند سازی خانواده و کودکان با محورهای آموزشی ، تربیتی ،  مشاوره ای از وظایف اصلی این مرکز می باشد.
در ادامه دکتر فریبا بریمانی مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در سخنانی گفت : وظیفه پرداختن و پیگیری آسیبهای اجتماعی و رسیدگی فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست ، زنان و خانواده های نیازمند را از وظایف اصلی و ماموریتهای اساسی سازمان بهزیستی ذکر کرد و گفت : سرو کار داشتن با انسان متفاوت از سرکار داشتن با ابزار و ماشین آلات است بنابراین در مواجه با انسانها نمی توان از یک مدل و الگوی خاص استفاده نمود.
مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت : با جدی گرفتن و توجه به بنیان خانواده از طرف دولت ، کودکان از خردسالی در مقابل آسیبهای اجتماعی واکسینه می شوند .