در اولین روز از هفته بهزیستی رئیس وکار کنان بهزیستی شهرستان عنبر آباد با امام جمعه دیدار وگفت وگو نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار یدا…سالاری رئیس بهزیستی شهرستان عنبر آباد در سخنانی ضمن تشریح حوزه فعالیت بهزیستی در بخش های اجتماعی ،توانبخشی ،پیشگیری واشتغال ومشارکت گفت ؛امروز بهزیستی نقشی فراتر از پرداخت کمک موردی وسایر پرداختهای مالی برعهده دارد
رئیس بهزیستی عنبر آباد نحوه صحیح برخورد با مشکلات ومسائل اجتماعی مردم _آموزش تاب آوری در برابر آسیب ها وآموزش مهارتهای زندگی را از اصول اساسی بهتر زیستن ذکر نمود وگفت : بهزیستی اقدامات شایسته ای در این زمینه انجام داده اما همچنان نیاز مند حمایت مسئولین ومردم می باشد
 حجه الاسلام رضا سالاری امام جمعه عنبرآباد نیز در سخنانی ضمن تبریک هفته بهزیستی وتقدیر از پرسنل بهزیستی عنبرآباد برتدوین وارائه مشکلات ومسائل اجتماعی تاکید نمود وگفت در قالب طرح های مکتوب ، همکاری وهمراهی مردم ومسئولین نیز تسهیل می شود