بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی جیرفت مسابقات چهارجانبه والیبال با ميزبانى تيم جيرفت درشهر جبالبارز با حضور تيم واليبال نشسته شهرستانهای ميناب – زرند – بافت وجيرفت برگزار شد که تيم ميناب به قهرمانى رسيد