عباس  بلندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ، ضمن تاکید بر انتظارات  مطرح شده از سوی مدیرکل بهزیستی گفت : فعال شدن کانون کلینیک های مددکاری و همراه شدن با بهزیستی و سایر سازمانهای اجتماعی به ارتقاء جایگاه مددکاری و تخصصی تر شدن خدمات منجر می شود

معاون امور اجتماعی گفت : هنوز کانون کلینیک های مددکاری با شاخص های علمی و تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی فاصله زیادی دارد اما  امیدواریم کانون بعنوان یک سازمان غیر دولتی متخصص بتواند فاصله ها را کم و به شایستگی در حوزه مسائل اجتماعی ایفای نقش نماید
در ادامه مددکاران حاضر در  جلسه با طرح مسائل و مشکلات موجود برای  بهبود وضعیت و ارتقاء خدمات به بحث و گفتگو پرداختند
لازم به ذکر است در این جلسه با اهداء هدایایی از مددکاران شاغل در کلینیک های مددکاری تقدیرشد