عباس بلندی معاون اموراجتماعی نیز در این نشست دوستانه و تخصصی ، چابک سازی ، ارتقاء قانون مداری و رعایت عدالت را از ابتدای پذیرفتن مدیریت امور اجتماعی از اصول اساسی رعایت شده در این حوزه ذکر کرد و گفت : قانون را به نفع گروههای هدف ، همکاران شهرستانی وستادی خم می کنیم اما نمی شکنیم

وی در ادامه گفت :رعایت عدالت در حمایت از شهرستانها به ویژه توزیع اعتبارات را در دستور کار قرار داده ایم و با واگذاری امور اجرایی در رعایت چابک سازی تلاش نموده ایم
در ادامه کارشناسان دفاتر چهارگانه امور اجتماعی از جمله مهدهای کودک ، شبه خانواده ، توانمند سازی خانواده و زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به تشریح برنامه های اجرا شده در  سال 94 و بیان برنامه های پیش بینی شده در سال 95 پرداختندو توافقات انجام شده مصوب شد