در اولین جلسه هم اندیشی معلولین که با هدف تشکیل و ساختار سازی کارگروه معلولین چهارشنبه 13 مرداد ماه در بهزیستی برگزار شد علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : کارگروه معلولین ،کارگروه تخصصی است که باید از انکار و تکذیب یکدیگر خودداری نموده و برای احقاق حقوق  خود مشارکت فعال و منطقی داشته باشید.

معاون توانبخشی بهزیستی همچنین ورود در فضای های مجازی و پی گیری مسائل و مشکلات را از طریق این فضاها تحت عنوان شبکه های اجتماعی آسیب زا دانست که افراد و گروهها را از واقعیت جامعه دور و به فضای مجازی که غیر واقعی است نزدیک می نماید و دور شدن از واقعیت شرایط را برای اقدامات اساسی و قانونی سخت و غیر ممکن می نماید.
لازم به ذکر است در این جلسه نمایندگان معلولین از شهرستانهای رفسنجان ، بم ، زرند ، کرمان حضور داشته و نمایندگان هر یک از معلولیتها به بیان نظرات خود پرداختند و در ادامه مقرر شد طرح کارگروه تکمیل و کمیته های تخصصی طراحی شود .