معارفه معاون ذی حساب بهزیستی استان کرمان با حضور مدیر کل، معاون پشتیبانی و منابع انسانی ،ذیحساب بهزیستی استان کرمان، معاون نظارت مالی ورئیس خزانه و جمعی از کارکنان در محل دفتر  مدیرکل بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان طی مراسمی فاطمه صفاری که پیش از این معاون اداره خزانه بود بعنوان معاون ذیحساب بهزیستی استان کرمان معرفی شد..
عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهمیت مسائل مالی در دستگاه های دولتی وبا قدر دانی از زحمات آقای شکاری گفت: نقش ذیحساب در دستگاه های دولتی بسیاربا اهمیت بوده و امیدواریم همکاران این حوزه در انجام وظایف خود موفق باشند.