اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگری مناسب سازی استان با حضور اعضاء دوشنبه 4 مردادماه درمحل دفتر معاونت عمرانی استاندار ی کرمان برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه گزارشی از عملکرد اعضاء ستاد ارائه شد . در ادامه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ضمن تشکر ا ز همه اقدامات انجام شده برای مناسب سازی محیط ها و اماکن عمومی و تسهیل شرایط زندگی برای معلولین در سخنانی گفت : اقدامات انجام شده لازم اما کافی نیست بنابراین باید همه اعضاء مسولانه حقوق مربوط به معلولین را پیگیری و به انجام رسانند
مدیرکل بهزیستی  استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت موجود در بین معلولین  و کسب افتخارات ملی و بین المللی توسط این گروه در عرصه های مختلف اظهار داشت باید : از ظرفیت موجود به نفع معلولین بهره برد
ایشان درادامه گفت : اعضاء ستاد بعنوان نماینده دولت دراستان تمام تلاش وهمت خود را برای تسهیل شرایط زندگی معلولین به کار بسته اند اما امکانات و ظرفیت های دولت با انتظارات وخواسته های معلولین منطبق نیست .بدیهی است با مشارکت توانیابان در کارگروهها و ستادهایی از نوع برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری آنان موانع را ازنزدیک لمس و درک نموده و بالطبع با مشارکت و همکاری دوجانبه بهتر میتوان برنامه ریزی و تصمیم گیری نمود
درادامه علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان نیز با ارائه گزارش از اقدامات انجام شده گفت : استان کرمان بعد ازفارس دومین استان کشور است که در هماهنگی بین دستگاهها به نفع معلولین حائز رتبه و موفقیت شده  و نقش فرمانداران در تحقق این هماهنگی ها ستودنی است
ابوالقاسم سیف الهی معاون عمرانی استاندار اقدامات پیشگیرانه ، سلامت محور برای بهبود کیفیت زندگی معلولین و سایرگروههای هدف دربهزیستی کرمان را تحولی بی نظیر توصیف کرد و گفت : علیرغم اقدامات موثری که انجام شده  که البته کافی نیست اما همین اقدامات باید مستند شود
معاون عمرانی استانداری نگاه استاندار و سایر سازمانهای همکار را به موضوع معلولین مثبت ارزیابی نمود و گفت : به فرمانداران و شهرداران برای پیگیری جدی مناسب سازی ابلاغیه صادر می شود و موضوع مناسب سازی توسط دهیاران در سطح روستاها نیز پیگیری می شود
لازم به ذکر است گسترش فرهنگ مناسب سازی با آموزش کودکان در سطح مهدهای کودک از اول مهرماه ، مستندسازی اقدامات انجام شده ، مشارکت معلولین و توانیابان در کارگروههای مربوطه ، اختصاص برنامه های صداو سیما به موضوع معلولین و گسترش مناسب سازی د رسطح روستاها از عمده مصوبات این جلسه بود