احمد شجیعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور که برای حضور در آیین تجلیل از فرزندان مدال آور و قهرمان در چهاردهمین جشنواره فرزندان مهر به کرمان سفر کرده در نهمین جلسه شورای معاونین بهزیستی استان کرمان شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان احمد شجیعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشوردر جلسه شورای معاونین ساختار اجتماعی را ساختاری سیال توصیف کرد و گفت: آنچه که ما امروز در سازمان بهزیستی به عنوان مساله اجتماعی مشاهده و درک می نماییم شاید در ده سال آینده مساله سایر برنامه ریزان و مدیران باشد.

وی با بیان اینکه استان کرمان ممکن است استان مصدوم و کمتر برخورداری باشد گفت : کرمان سخت کوش و در سطح کشور بسیار مطرح است و دلیل این ادعا افتخاراتی است که در زمینه های مختلف به ویژه در میادین ورزشی فرزندان و افراد دارای معلولیت کسب کرده اند.

لازم به ذکر است دراین جلسه اعضاء شورای معاونین به بیان چالش و طرح نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.