• آقای دکتر رضا عباسی
مدیر کل اداره کل بهزیستی استان کرمان و
رئیس کمیسیون
• آقای محمود حدادیان
معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی  کرمان و  استان
دبیر کمیسیون تحول اداری
• آقای سیاوش آشتیانی
مشاورورئیس دفتر مدیرکل
رئیس دبیرخانه کمیسیون تحول
اداری
• خانم آزیتا سعیدی
معاون امور اجتماعی اداره کل      بهزیستی استان
عضو کمیسیون
• خانم لشکری
معاون امور مشارکتها         اداره کل بهزیستی استان
عضو کمیسیون
• خانم اعظم اسماعیلی فر
معاون توان بخشی اد اره کل بهزیستی استان
عضو کمیسیون
• خانم دکتر سدیر
معاون پیشگیری اداره کل
بهزیستی استان
عضو کمیسیون
• آقای ایرج کرم نژاد
مشاور مدیر کل
عضو کمیسیون
• آقای ایوب سلیمانی
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان
عضو کمیسیون
•   آقای حمید رضا مومنی نیا
مشاور جوان مدیرکل و دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان
عضو کمیسیون
• آقای حشمت الله حجت آبادی
رئیس اداره حراست اداره کل
بهزیستی استان
مسئول کمیته سلامت اداری
• آقای محمد فریفته
رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل
 کرمان  بهزیستی استان
مسئول کمیته استقرار مدیریت عملکرد
• آقای بیژن اشرف زاده
قایم مقام معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان
مسئول کمیته نظام پذیرش پیشنهادات
• آقای مهندس مهدی نخعی
مدیر دفتر فنی اداره کل بهزیستی استان
مسئول کمیته تطبیق فضاهای اداری
• آقای علی ترکزاده
رئیس اداره نیروی انسانی اداره
کل بهزیستی استان
مسئول کمیته تمرکززدایی و ساماندهی نیروی انسانی
• آقای علی ترکزاده
رئیس اداره نیروی انسانی اداره
کل بهزیستی استان
مسئول کمیته تمرکززدایی و ساماندهی نیروی انسانی
• آقای مهندس محمد مهدی نادری
کارشناس انفورماتیک اداره کل
بهزیستی استان
مسئول کمیته استقرار دولت الکترونیک
• آقای محمد رضا رحمانی
مسئول کمیته توانمند سازی منابع اداره کل بهزیستی
استان
مسئول کمیته توانمندسازی منابع انسانی
• خانم زهرا قراچه داغی
مسئول واحد ارتباطات مردمی اداره کل بهزیستی
استان
مسئول کمیته سیستم سامد
• آقای علیرضا وحید زاده
دبیر پژوهش
 مسئول کمیته اصلاح فرایند ها
• خانم منیره بلوچی
کارشناس دبیرخانه کمیسیون تحول اداری اداره کل بهزیستی استان