به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با حضور در ساختمان شماره 2 با 13نفر از مددجویان ملاقات و پاسخگوی مشکلات آنان بودند