مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تعدادی از مددجویان دیدار و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با حضور در اداره پذیرش و هماهنگی با 15 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی دیدار و با شنیدن مشکلات آنان دستورات لازم را صادر نمود .

صادق زاده در حاشیه دیدار با مددجویان در مرکز فیاض 2 با حضور در جمع کارکنان این مرکزضمن دیدار با آنان  از نزدیک روند ارائه خدمت در بخشهای مختلف مرکز را مورد برسی قرار داد وجهت رفع برخی موانع موجود در این زمینه راهکارهایی را ارائه نموده ودستور پیگیری صادر کرد.

کارکنان این مرکز نیز ضمن گفتگوی صمیمانه با مدیر کل بهزیستی درخواست ها ومسائل خود را مطرح نمودند .