لیست خدمات شناسه دار

غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

16041056104

بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند(فرزندخواندگی،امین موقت)

19041058104

ارائه آموزش‌های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی

19071059104

ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی

19071059105