برگزاری نقاشی مهدهای کودک ومعلولین جسمی – حرکتی  با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان ، مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و کارشناسان حوزه امور اجتماعی و توانبخشی بهزیستی درمحل پارک خواجو برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی نخعی معاون پشتیبانی ومنابع انسانی بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه معلولیت به هیچ عنوان محدودیت نیست عنوان کرد : این آثار و صنایع دستی حاصل دسترنج و زحمات توانخواهان است که سالها زمان و وقت صرف آن کرده‌اند وبه چنین تبحر تحسین برانگیزی دست یافته اند.

علیرضا احمدی پورمدیر بهزیستی شهرستان کرمان برگزاری چنین برنامه هایی به ارتقاء سطح شادی ونشاط بین فرزندان منجر می شود اظهار داشت :میثاق گل و کتاب بین کودکان مهدهای کودک وتوانخواهان جسمی وحرکتی را بهترین واژه انسان دوستی و برابری همه انسانها در برابر خالق یکتابرشمرد و اذعان داشت گروه هدف بهزیستی همواره درکنار هم با هدف بهتر زیستن مایه شادی وشادکامی هم می باشند.