بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان جنگل آرزوهای عجیب ( گاوی که می خواست شیر شود) بمدت ده روزدر پارک مادر برگزار می شود.

این نمایش که به بازیگری تعدادی از معلولین برگزار می شود به جشنواره بین المللی تئاتر کودکان معرفی گردیده این نمایش (گاوی که می خواست  شیر شود) از 15 تا 23 شهریورماه هر شب ساعت 20 درمحل سالن ایرج بسطامی پارک مادر برگزار می شود.