در ادامه جلسه شورای اداری بهزیستی دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ، وجود ساختار اقتصادی نامناسب ، عدم کفایت بعضی از مدیران اقتصادی در تمامی دولتها و تحریم ها را از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانست و گفت : خروجی این وضعیت بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی است که به سازمانی چون بهزیستی سرریز می شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعدد و شیوع خدمات تخصصی اجتماعی بهزیستی و ناکافی بودن اعتبارات و حمایتها از این سازمان گفت : در حد بضاعت در صحن مجلس از طرح و برنامه  های پیشگیرانه و سلامت محور بهزیستی حمایت نمود و با تصویب لوایح و اصلاح قوانین فرآیند خدمات اجتماعی تسهیل می شود.
وی همچنین بر پیگیری افزایش حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی که به نسبت سایر دستگاههای اجرایی از حقوق ناکافی برخوردار هستند تاکید نمود.