اولین جلسه هم اندیشی مدیرکل واعضا شورای معاونین بهزیستی استان کرمان – رئیس بهزیستی رفسنجان با مدیران مجتمع مس سرچشمه با هدف بررسی روش های همکاری در موضوعات پیشگیرانه و سلامت محور در اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شهر سرچشمه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در مقدمه این جلسه با بیان اینکه واقعیات اجتماع را نمی توان نادیده گرفت ؛ اظهار داشت : باسازی و سلامت روانی – اجتماعی نیروی انسانی جهت گیری صحیحی است که مدیران مجتمع مس سرچشمه بر اجرای آن عزم جدی دارند .

وی احساس نگرانی از بروز و شیوع آسیب ها را در محیط های کاری که اغلب به صورت مجتمعی اداره می شوند را بدیهی دانست و افزود: این نوع نگاه باعث می شود که مدیران با درک حساسیت موضوع برای این مسائل اقدامات صحیحی انجام دهند .

صادق زاده با اشاره به اینکه محیط های کاری نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارد عنوان داشت:با تعریف ساز وکار مشخص می توان مجتمع مس سرچشمه را به نمونه محیط های کاری سلامت روانی-اجتماعی تبدیل کرد.

وی  در خاتمه جلسه ساختار سازی برای اجرای رویکردی چون انجام مطالعات اجتماعی که به نقشه راه برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی منجر شود را ضروری دانست و بر همکاری برای تحقق این رویکرد در قالب ساختارهای جامع پیشگیری و توانبخشی اعلام آمادگی کرد .

پیمان ابروان مدیر آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در این جلسه با بیان اینکه مس سرچشمه معین اقتصادی سه شهر رفسنجان ، انار و پاریز می باشد ؛ اظهار داشت نیروی انسانی مس سرچشمه اولویت اصلی ما برای اجرای برنامه های سلامت روان است .

وی گفت : برگزاری 7 دوره آموزشی اتیسم ، دوره های متعدد پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و آموزش مهارتهای زندگی از اقدامات مشترک بین بهزیستی رفسنجان و مجتمع مس سرچشمه است که باید این آموزش ها و برنامه های پیشگیرانه  گسترش یابد .

گفتنی است مجتمع مس سرچشمه با حدود 20 هزار نیروی انسانی رسمی ، قراردادی در 160كيلو متري جنوب غرب كرمان و50 كيلومتري جنوب رفسنجان قرار دارد ارتفاع اين ناحيه ازسطح دريا بطور متوسط2600متر و بلندترين نقطه آن 30000 متر است . د راین جلسه سه ساعته هریک ازاعضا شورای معاونین به بیان نظرات خود پرداختند و مدیران مجتمع مس سرچشمه در گزارشی به بیان اقدامات انجام شده پرداختند . راه اندازی مرکز دائمی آموزش مهارتهای زندگی ، مرکز جامع پیشگیری ، تامین وسایل توانبخشی ، انجام مطالعات اجتماعی و تنظیم نقشه راه از پیشنهادات مطرح شده بود که به زودی در جلسات تخصصی و کارشناسی محورهای همکاری بررسی و تصمیم گیری می شود.