هشتمین جلسه کمیته پژوهش بهزیستی اسان کرمان با حضور اعضاء در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بهزیستی برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه که اعضاء کارگروه اجرایی و علمی کمیته پژوهش حضور داشتند ضمن ارائه گزارش از اقدامات یکساله سه عنوان پژوهش بررسی و تصمیم گیری شد.

به گفته محمدرضا رحمانی دبیر کمیته پژوهش از ابتدای سال 94 هشت جلسه برگزار و 20طرح پژوهشی ارسال شده به کمیته بررسی گردیده که 5 عنوان پژوهشی تصویب و اجرایی شده است.