ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ مدیرکل بهزیستی کرمان، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ، اعضای شورای شهر کرمان و جمعی از مسئولان طرح “باغبان کوچولو” در کرمان اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، با حضور جمعی از مسئولان استان و  بیش از صد کودک مهدهای کودک طرح “باغبان کوچولو” اجرا شد.

طرح باغبان کوچولو با ایده‌ای از اداره کل بهزیستی استان کرمان و با مشارکت ادارات کل منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و شهرداری کرمان به مرحله اجرا رسید.

در این آئین  یکی از کارشناسان اداره محیط زیست به کودکان نحوه کاشت نهال را توضیح داد و بعد کودکان باکمک مربیان و والدین خود یک نهال در پارک هزار کاشتند.

عباس صادق‌زاده ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: ﺑﺮﺍﯼ نخستین بار در استان کرمان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست ﻭ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ استان کرمان ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺪﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﺮفته است.

 وی نهادینه کردن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻ‌ﻥ را یکی از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: طرح باغبان کوچولو طرح خلاقانه‌ای است که ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺷﻮﺩ.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان  ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻼ‌ﻣﺖ‌‌ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ: جامعه امروز ما بیش از هرزمانی به سلامت‌محوری نیاز دارد و همه ماباید با قبول مسئولیت اجتماعی خویش در توسعه سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پیشرو باشیم و ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭم ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

علی بابایی شهردار کرمان نیز در این مراسم ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﺍﻧﻪ‌ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ اظهار داشت: ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

وی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳالجاری ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﺳﺎﺧﺖ 25 ﭘﺎﺭﮎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ 13 ﭘﺎﺭﮎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.

شهردار کرمان ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭ ﻫﮑﺘﺎﺭﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ‌ﺭﺍﻩ ﺟﻮﭘﺎﺭﯼ، ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺰ این پارک با اجرای طرح باغبان کوچولو و همیار سبز کوچولو ﺩﺭﺧﺖ‌ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

بابایی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ به وجود آورده  ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺷﻬﺮ می شود.

شهردار کرمان  ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ کودکان ﻣﻬﺪﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ محیط زیست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻼ‌ﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ.

 

انتهای پیام/