به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی ، بهزیستی با نیروی انتظامی برنامه های مشترکی را اجرا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در نشست مشترکی که با حضور مدیرکل و معاونین بهزیستی و رئیس مرکز بهداری نیروی انتظامی استان کرمان برگزار شد مصوب شد برنامه های مشترکی توسط بهزیستی و نیروی انتظامی دراین هفته اجرا شود.
صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان درخصوص اجرای برنامه های مشترک این دو نهاد گفت : بهزیستی به منظور پیشگیری درخصوص بسیاری از مسایل اجتماعی ، آسیب ها و معلولیت ها برنامه هایی دارد که باتوجه به ماموریتهای نیروی انتظامی مشابهت هایی در اجرای وظایف دو نهاد وجود دارد.

وی همکاری با نیروی انتظامی را فرصتی برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در خصوص مباحث تخصصی اجتماعی دانست و افزود: پس از انجام نشست هایی که با سردار چناریان فرمانده نیروی انتظامی و دکتر قرایی رئیس مرکز بهداری نیروی انتظامی داشتیم مقرر شد تا طرحها و برنامه های مشترکی از سوی دو نهاد درجهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم.
وی هفته نیروی نتظامی را فرصتی برای برقراری تعامل بیشتر بین دو نهاد بر شمرد و گفت : باتوجه به طرحها یی که نیروی انتظامی در این هفته در شهرستان ریگان برگزار می کند بهزیستی به منظور ارایه خدمات تخصصی خود اجرای طرح شنوایی سنجی ، بینایی سنجی و ارایه خدمات تخصصی را با همکاری بهداری نیروی انتظامی خواهد داشت .
وی ارایه آموزشهای لازم در بحث آسیب های اجتماعی چون اعتیاد وارائه مشاوره های لازم به خانواده ها با حضور کارشناسان بهزیستی را از دیگر برنامه های مشترک بهزیستی با نیروی انتظامی دراین هفته بر شمرد.